German Kiautschou Qingdao Anti Japanese Propaganda card

Ak Kiautschou German Anti Japanese Propaganda Card Qingdao China 1914. World War I. WW1

German Anti Japanese Propaganda Card Qingdao China 1914

German Kiautschou Qingdao Anti Japanese Propaganda card